Persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Stella Nova Kindercoaching, gevestigd te Lewedorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Doel van verwerking
Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. 

Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld. 

Beveiliging
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. 

Rechten betrokkenen
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

Social Media
Voor PR-doeleinden maken wij gebruik van Social Media (waaronder Facebook). Berichten op social media kunnen verwijzingen en omschrijvingen bevatten van situaties die zich tijdens een coachsessie hebben voorgedaan, en beeldmateriaal dat is opgenomen tijdens sessies. De privacy van de kinderen en de ouders/verzorgers blijft ten alle tijden gewaarborgd. De kinderen en ouders/verzorgers zullen nooit herkenbaar in beeld gebracht worden, of via omschrijvingen herkenbaar zijn. Indien kinderen en ouders/verzorgers bezwaar hebben tegen een bericht op social media, dan kunt u hierover contact opnemen en zal het betreffende bericht in overleg verwijderd worden. Toestemming voor ons social media beleid is opgenomen in ons intakegesprek en intakeformulier.

Meldcode
Als coach hebben we de plicht om ons te houden aan de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij vermoeden hiervan raadplegen we ‘Veilig Thuis’. Indien mogelijk maken we dit bespreekbaar met de betrokkene(n) en wanneer nodig zullen we een melding doen bij ‘Veilig Thuis’.

 

Chat openen
1
Scan de code
Hallo,

Welkom op Stella Nova
Waarmee kunnen we je helpen?