Algemeen
Stella Nova Kindercoaching is opgericht door Lisanne de Visser, gevestigd in Lewedorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Stella Nova Kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen en ouders.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Stella Nova Kindercoaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Toestemming begeleiding
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Stella Nova Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid
Stella Nova Kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachsessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Stella Nova Kindercoaching  is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huiselijk geweld.

Aansprakelijkheid
Het advies en de begeleiding van Stella Nova Kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Stella Nova Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stella Nova Kindercoaching. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Stella Nova Kindercoaching u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Klachtenregeling
Stella Nova Kindercoaching zal alles in het werk stellen om een kind en de ouders goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat ouders/ verzorgers toch niet tevreden zijn.
Dit zal gecommuniceerd moeten worden met de kindercoach die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen.

Regels rond een afspraak voor kinderen
In overleg met de coach kunnen de ouders/verzorgers bij de coachsessie zijn.
Na de coachsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens het oudergesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Tarieven
De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd. Kort telefonisch overleg (tot 15 minuten) is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is, wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Stella Nova Kindercoaching. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Stella Nova Kindercoaching een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Stella Nova Kindercoaching gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 25,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Stella Nova Kindercoaching genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Stella Nova Kindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 

Chat openen
1
Scan de code
Hallo,

Welkom op Stella Nova
Waarmee kunnen we je helpen?